Invited Speakers

  • Prof. Dr. Andrei Arusoaie, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania
  • Prof. Dr. Adrian Iftene, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania
  • Prof. Dr. Alexei Muravitsky, Northwestern State University, Natchitoches, USA
  • Prof. Dr. Segiy Kryvyi, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
  • Prof. Dr. Mykola Nikitchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
  • Prof. Dr. Grygoriy Zholtkevych, V.N.Karazin Kharkiv National University, Ukraine

...